Gerda Bos

Coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

Privacyverklaring van Gerda Bos, voor professionele en persoonlijke groei

Gerda Bos, voor professionele en persoonlijke groei,  gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij volg ik de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens & privacy

Gegevens die u ter beschikking stelt worden gebruikt om mijn diensten op betrouwbare wijze te kunnen leveren. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u me daarom hebt gevraagd.

Als u op mijn website op een link klikt naar een andere dienstverlener, dan zijn deze dienstverleners zelf verantwoordelijk voor hun privacymaatregelen. Eventuele persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren niet tot deze privacyverklaring.

In voorbeelden die ik geef, in artikelen en andere publicaties, werk ik met fictieve namen en wordt de situatie van een individuele cliënt zodanig vermengd met situaties van andere cliënten dat deze niet meer herkenbaar toe te schrijven is aan een cliënt.  

Beveiliging van gegevens

Gerda Bos, voor professionele en persoonlijke groei, stelt alles in het werk om uw gegevens adequaat te beveiligen door het gebruik van ‘als betrouwbaar bekend staande’ software en virusscanner en goede beheersprocedures. Waar nodig neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met gerda.bos@kpnplanet.nl.

Bewaartermijnen

Gerda Bos, voor professionele en persoonlijke groei bewaart uw gegevens 2 jaar. Ik heb gekozen voor deze bewaartermijn omdat psychologische testen 2 jaar geldig zijn, een werkgerelateerd coachingstraject zelden langer duurt dan 1 jaar en eventuele extra gesprekken veelal plaats vinden binnen een termijn van 2 jaar. Als u wilt dat uw dossier eerder wordt vernietigd, kunt u daartoe een schriftelijke verzoek indienen via gerda.bos@kpnplanet.nl.

Inzage, verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gerda.bos@kpnplanet.nl.

 

Bijgewerkt op 2 juni 2018
Gerda Bos, voor professionele en persoonlijke groei
Disneystrook 26
2726 ST Zoetermeer